پروانه

رسم شکل پروانه در سی پلاس پلاس

سورس رسم شکل پروانه در c++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n, i=1;
  cout << "enter a number:";
  cin >> n;
  while (i <= n)
  {
    for(int j=1; j <= i ; j++){
      cout << " *";
    }
    for(int t=1; t <= n - i ; t++){
      cout << "  ";
    }
    for(int j=1; j <= i ; j++){
      cout << " *";
    }
    cout << "\n";
    i++;
  }
  i = n;
  while (i >= 1)
  {
    for(int j=i; j >= 1 ; j-- ){
      cout << " *";
    }
    for(int t = n - i ; t >= 1 ; t--){
      cout << "  ";
    }
    for(int j=i; j >= 1 ; j-- ){
      cout << " *";
    }
    cout << "\n";
    i--;
  }
  return 0;
}
enter a number:5
 *         *
 * *       * *
 * * *     * * *
 * * * *   * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * *   * * * *
 * * *     * * *
 * *       * *
 *         *

Process finished with exit code 0

 

 

 

یک پاسخ

نظر خود را بگویید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *