نمودار رندوم

اگر 10000 بار 50 نفر به صورت اتفاقی به هم 1 واحد پول بدهند چه می شود؟

فرض کنید در یک اتاق 50 نفر وجود دارند که هر کدام 100 تومان در حسابشان دارند ، حالا در دور اول حر فرد به صورت اتفاقی 1 تومان به فرد دیگری می دهد. به نظر شما بعد از 10000 تکرار این کار چه می شود؟