خاص بودن عنصری است که شما را از رقبایتان متمایز می کند